Nationalbanken δημόσια
[search 0]
Περισσότερα
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Per Callesen ser tilbage på de seneste 13 år i dansk økonomi og i Nationalbanken i den seneste udgave af Nationalbankens podcast om økonomi. Per har været en del af Nationalbankens direktion siden 2011, men skal efter sommerferien indgå i et projektsamarbejde mellem Nationalbanken og Københavns Universitet. Det kan du også høre mere om i podcasten…
  continue reading
 
Som mange andre centralbanker har Danmark en valutareserve. Vores er på over 600 mia. kr., og vi bruger den meget aktivt som en del af fastkurspolitikken, når vi skal styrke kronen ved at købe kroner og sælge valuta fra valutareserven - eller omvendt for at svække den danske valuta.Από τον Nationalbanken
  continue reading
 
Nationalbanken har endnu en gang udsendt sin statusopgørelse over sundhedstilstanden i den finansielle sektor, den halvårlige Finansiel Stabilitets-analyse. Bankernes kredittab er stadig lave og højere renteindtægter gjorde, at indtjeningen i 2023 kunne måle sig med nogle af de historisk bedste år. Sektoren har haft penge til at betale udbytter til…
  continue reading
 
Klimaforandringer påvirker samfundet allerede i dag og forventes at få endnu større konsekvenser i fremtiden. En succesfuld grøn omstilling er derfor presserende og forudsætter en historisk indsats i både Danmark og udlandet. Både klimaforandringer og den grønne omstilling kan udfordre Nationalbankens målsætninger om stabile priser og finansiel sta…
  continue reading
 
Det opsving, vi har været igennem, siden coronapandemien slap sit tag i det danske samfund, har været mere jobintensivt end tidligere opsving. Men hvad betyder det egentligt, og hvorfor forholder det sig sådan? Det fortæller seniorøkonom Pernille Valentin Borgensgaard mere om i en ny udgave af Nationalbankens podcast om økonomi.…
  continue reading
 
I Nationalbankens nye podcast, er chefrådgiver Morten Spange i studiet til en snak om pengepolitiske renteforhøjelser i selskab med kommunikations- og presserådgiver Peter Levring. Siden 2022 er de pengepolitiske renter blevet forhøjet betydeligt i en række lande. En renteforhøjelse dæmper den økonomiske aktivitet, og der er ikke indikationer på, a…
  continue reading
 
Nationalbankens halvårlige pressemøde den 20. marts 2024 tog traditionen tro udgangspunkt i en analyse om udsigterne for dansk økonomi samt monetære og finansielle tendenser. I denne podcast er Alexander Meldgaard Otte, seniorøkonom i Nationalbanken og medforfatter til sidstnævnte analyse, i studiet til en snak om, hvordan det går med renterne, pen…
  continue reading
 
Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen fortæller i ny podcast, hvordan det er gået siden Nationalbanken i november meldte nye tiltag på kontantområdet ud. Han kommer bl.a. ind på hvor mange 1000-kronesedler, der indtil videre er løbet ind.Από τον Nationalbanken
  continue reading
 
I euroområdet arbejder man med udvikling af digitale centralbankpenge til borgere og virksomheder – en såkaldt digital euro. I Nationalbankens nye podcast har vi seniorekspert i finansiel digitalisering Julia Weismann Seixas i studiet til en snak om, hvordan digitale euro kan påvirke danske forhold.Από τον Nationalbanken
  continue reading
 
Benjamin Christiansen, der er seniorøkonom og ekspert i finansiel digitalisering, fortæller i den nyeste udgave af Nationalbankens podcast om økonomi om kryptoaktiver -- også kendt som kryptovaluta i den offentlige debat. Benjamin kommer ind på, hvilke risici, der er forbundet med kryptoaktiver, hvilke regler, der gælder på området, og hvor udbredt…
  continue reading
 
Kontanter har haft faldende betydning for borgerne i Danmark, som i stedet foretrækker andre betalingsformer. Det betyder, at kontanter spiller en stadig mindre rolle i samfundet. Nationalbanken undersøger derfor, hvordan kontanter bruges i dag, og hvilke udfordringer, der kan opstå i et samfund med lavt brug af kontanter. Formålet er at sikre, at …
  continue reading
 
Institutternes indtjening er højere nu, end den har været i mange år. Det gør dem modstandsdygtige over for at miste penge. Men de står også over for større risiko for, at deres kunder ikke kan betale deres lån tilbage, især hvis de har lånt penge til ejendomme. Det skyldes højere renter og udsigt til dæmpet vækst. Grundet usikkerhed om fremtidige …
  continue reading
 
Oversvømmelser kan påvirke boligmarkedet og derigennem bankerne og realkreditinstitutterne. Det fortæller økonomerne Marcus Mølbak Ingholt og Martin Oksbjerg om i denne udgave Nationalbankens podcast om økonomi. Podcasten er baseret på tidligere analyser fra Nationalbanken, der nu er blevet aktualiseret af nylige oversvømmelser i Danmark.…
  continue reading
 
De seneste års udsving i gas- og elpriserne har tydeligt vist, hvor afgørende energipriser er for inflationen. I de kommende år vil kolde vintre eller reduktioner i forsyningen af naturgas kunne betyde nye perioder med stigende gas- og elpriser. På længere sigt risikerer Danmark større udsving i elprisen i takt med, at sol- og vindenergiens andel a…
  continue reading
 
Grønland har klaret sig godt igennem tre år med pandemi, krig i Europa og energikrise. Nu er der mangel på arbejdskraft, og det øger behovet for stram økonomisk politik. I det seneste afsnit af Nationalbankens podcast retter vi blikket mod Grønlands økonomi. Hør Søren Bjerregaard fortælle om Nationalbankens analyse af den grønlandske økonomi. Vært:…
  continue reading
 
Har de danske virksomheder udnyttet perioden med høj inflation til at øge deres indtjening, og dermed pustet yderligere til inflationen? Det spørgsmål besvarer Morten Spange, chefrådgiver for pengepolitik, i Nationalbankens nye podcast 'Har virksomhederne øget inflationen?' Vært: Teis Hald Jensen Teknik: Rune Holberg…
  continue reading
 
Inflationen er kommet ned som følge af bl.a. faldende energipriser, men Nationalbanken forventer høj kerneinflation i de kommende år. En stram økonomisk politik skal være med til at komme inflationen til livs. Thomas Harr, der er vicedirektør i Nationalbanken, fortæller i denne podcast om, hvordan og hvorfor vi arbejder på at få inflationen på rett…
  continue reading
 
Kinas økonomi er gået ned i gear. I 2022 løftede Kina Corona-restriktionerne. Håbet var, at privatforbruget ville stige. Det gjorde det også i starten, men det gik hurtigt ned i gear. Mistillid, stor opsparingsvillighed og nedgang i ejendomsmarkedet har sendt Kinas økonomi ind i en lavkonjunktur. Gæst: Amy Zhuang Vært: Teis Hald Jensen…
  continue reading
 
Kinas betydning for dansk økonomi er vokset betydeligt i løbet af de seneste 30 år, og Kina er nu Danmarks fjerdestørste eksportmarked. Økonom Amy Yuan Zhuang fortæller i denne udgave af Nationalbankens podcast om resultaterne i en analyse, der dykker ned i Kinas betydning for dansk økonomi. Vært: Ole Mikkelsen Lyd: Rune Holberg…
  continue reading
 
Nationalbankdirektør Signe Krogstrup er netop vendt hjem fra Folkemødet på Bornholm, hvor hun deltog i både Nationalbankens egne og andre paneldebatter. Signe fortæller i denne udgave af Nationalbankens podcast om økonomi om indtryk og de vigtigste paneldebatter. Vært: Ole Mikkelsen Lyd: Rune Holberg.…
  continue reading
 
Christian Kettel Thomsen overtog posten som kongeligt udnævnt nationalbankdirektør den 1. februar. I denne udgave af Nationalbankens podcast om økonomi fortæller Christian Kettel Thomsen om den første tid i jobbet, og om hvilke opgaver der venter forude. Bekæmpelse af den høje inflation står højt på dagsordenen. Vært: Ole Mikkelsen Lyd: Rune Holber…
  continue reading
 
Kan de problemer, vi har set for visse banker i USA og Schweiz, brede sig til Danmark? Hvordan påvirker stigende renter og forbrugerpriser danskernes privatøkonomi? Det er nogle af de spørgsmål, underdirektør Peter E. Storgaard svarer på i den nyeste udgave af Nationalbankens podcast om økonomi, hvor vi også ser nærmere på bankernes sundhedstilstan…
  continue reading
 
Nationalbanken rapporterer for første gang om klimaaftrykket fra valutareserven. Rapporteringen sker for at bidrage til gennemsigtighed om klimaaftryk fra finansielle beholdninger. Hør Senior Lead Climate Economist Marcus Mølbak Ingholt og Risk Manager Casper Rønde fortælle om baggrunden for at rapportere om klimaaftryk i denne podcast-episode.…
  continue reading
 
Markante renteforhøjelser og signaler om yderligere renteforhøjelser vil dæmpe den økonomiske vækst betydeligt i 2023 og 2024. Det konkluderer Nationalbanken i ny analyse af de monetære og finansielle tendenser. Hør seniorøkonom Sigurd Steffensen fortælle om analysens konklusioner i denne podcast-episode.…
  continue reading
 
Vicedirektør Thomas Harr giver en status over, hvor dansk økonomi står og hvor den er på vej hen i en tid med meget høj inflation. Inflationen vil falde betydeligt i 2023 især som følge af lavere energipriser, men højere lønstigninger vil medføre at inflationen vil forblive på et højt niveau. Det samme ses i euroområdet. Risikoen for, at inflatione…
  continue reading
 
Lige siden begyndelsen af 1980’erne er renterne faldet næsten uafbrudt. Perioden med meget lave renter stoppede i 2021. Nu er spørgsmålet om de højere renter er midlertidige eller om der er sket et fundamentalt skifte. Chefrådgiver og økonom Morten Spange har undersøgt sagen og skrevet en analyse sammen med kollegaer i Nationalbanken. Hør Morten fo…
  continue reading
 
Der er mindst tre grunde til, at inflationen er så høj, som det er tilfældet i øjeblikket. Det fortæller vicedirektør Thomas Harr om i Nationalbankens podcast om økonomi. Thomas fortæller også om forskelle og ligheder med 1970’erne. Sammen med chefrådgiver Morten Spange har Thomas skrevet en analyse, der går et spadestik dybere for at forstå og for…
  continue reading
 
I denne udgave af Nationalbankens podcast om økonomi gør Lars Rohde status over de seneste 10 år, der har budt på både kronekrise og negative pengepolitiske renter. Lars Rohde fratræder som nationalbankdirektør ved udgangen af januar 2023. Vært: Ole Mikkelsen Lyd: Rune HolbergΑπό τον Nationalbanken
  continue reading
 
Færøerne befinder sig i en højkonjunktur med meget lav arbejdsløshed og høje eksportpriser på fisk. Svage offentlige finanser understreger behov for reformer. Hør økonom Thomas Damsgaard Tørsløv fortælle om ny analyse, der sætter fokus på færøsk økonomi. Vært: Ole Mikkelsen Lyd: Rune HolbergΑπό τον Nationalbanken
  continue reading
 
Nyt bind i bogserien Dansk pengehistorie er p ågaden. Chefrådgier og forfatter Kim Abildgren fortæller over to podcastepisoder den spændende historie om dansk økonomi og pengehistorie i tiden fra 2005 til 2020. Denne anden episode stiller der skarpt på kronekriserne og Nationalbankens rolle. Vært: Ole Mikkelsen Lyd: Rune Holberg…
  continue reading
 
Kim Abildgren, der er chefrådgiver og forfatter til nyt bind i serien om Danske Pengehistorie, fortæller over to podcastepisoder den spændende historie om dansk økonomi og pengehistorie i tiden fra 2005 til 2020. Denne første episode er fokus bl.a. på bankkriserne i perioden og hvilken rolle Nationalbanken spillede. I den anden episode stilles der …
  continue reading
 
Nationalbankdirektør Lars Rohde ser tilbage på 2022, der på mange måder har været et usædvanligt år set med økonomiske briller. Højeste inflation i 40 år, krig i Ukraine og faldende boligpriser er blandt emnerne. Vært: Ole Mikkelsen Lyd: Rune HolbergΑπό τον Nationalbanken
  continue reading
 
Det er turbulente tider med store markedsudsving, høj inflation og højere renter. Det stiller store krav til bankernes risikostyring. Hør underdirektør Peter E. Storgaard fortælle om en ny analyse af stabiliteten i finanssektoren. Vært: Teis Hald Jensen Lyd: Rune HolbergΑπό τον Nationalbanken
  continue reading
 
Danmark kan i 2022 se tilbage på 40 år med fastkurspolitik. Hvordan er det gået og vil det også være kursen for dansk pengepolitik de næste 40 år? Hør økonom og chefrådgiver Morten Spange fortælle om en analyse, der bl.a. kigger på fastkurspolitikken og samspillet mellem penge- og finanspolitikken. Vært: Ole Mikkelsen Lyd: Rune Holberg…
  continue reading
 
Udenlandsk arbejdskraft har bidraget betydeligt til beskæftigelsesfremgangen i Danmark i de senere år, og danske virksomheder ser fortsat ud til at have mulighed for at hente arbejdskraft uden for landets grænser. Hør økonom Pernille Valentin Borgensgaard fortælle om en analyse, der dykker ned i mikrodata om det danske arbejdsmarked og rekruttering…
  continue reading
 
Betydelige rentestigninger og store udsving på de finansielle markeder har præget 2022. Samlet set er finansieringsforholdene for både husholdninger og virksomheder blevet væsentligt strammere. Hør økonom Nastasija Loncar fortælle om analysen Monetære og finansielle tendenser.Από τον Nationalbanken
  continue reading
 
Hvad er kapitalbuffere? Hvorfor er de vigtige, hvis vi kommer ud i økonomisk uvejr? Og kan man tilpasse reguleringen af bufferne, så de virker endnu mere effektivt? Hør Nationalbankens Ianna Yordana svare på disse spørgsmål og bliv klogere på bankernes buffere.Από τον Nationalbanken
  continue reading
 
Nationalbankens valutareserve er blevet grønnere efter en omlægning, der betyder, at investeringer i aktier og virksomhedsobligationer lever op til de nyeste EU-standarder for grønne investeringer ved at følge minimumskrav til Paris Aligned Benchmarks. Hør Senior Portfolio and ESG Manager Tina Mortensen fortælle om at gøre valutareserven grønnere.…
  continue reading
 
Nye former for digitale penge kan potentielt supplere de eksisterende, men indebærer også nye risici. Hør afdelingschef Peter E. Storgaard fortæller om ny analyse, der giver overblik over centrale tendenser, der kan påvirke udviklingen af nye former for digitale penge.Από τον Nationalbanken
  continue reading
 
Rentespænd mellem Danmark og Tyskland er udvidet de seneste par år. Det er der mindst tre forklaringer på. Hør seniorøkonom Simon Thinggaard Hetland fortælle om analyse, der undersøger udviklingen i det dansk-tyske rentespænd.Από τον Nationalbanken
  continue reading
 
Efter mere end årti næsten uden fokus på inflation trækker stigende priser nu igen overskrifter. Hør vicedirektør Thomas Harr fra Nationalbanken fortælle om, hvorfor vi pludselig har fået høj inflation og hvad centralbankerne gør ved det.Από τον Nationalbanken
  continue reading
 
Stigende inflation og Ruslands invasion af Ukraine har det seneste halve år givet større udsving på de finansielle markeder. Hør økonom Nastasija Loncar fortælle om de monetære og finansielle tendenser i skyggen af krigen i Ukraine.Από τον Nationalbanken
  continue reading
 
Loading …

Οδηγός γρήγορης αναφοράς