Malagasy δημόσια
[search 0]
Περισσότερα
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
SciTia - a Malagasy Science Podcast

ExplorerHome Madagascar

Unsubscribe
Unsubscribe
Μηνιαία+
 
If you wish to know more about scientist's work and research results in Madagascar, this is the place to be! SciTia highlights Malagasy scientists, and is designed especially for teens, high school students looking for inspiration for their future career. The SciTia podcast series, including Feon'Hay 2022 and Tafan'Hay 2023 - both funded by the National Geographic Society, is produced by ExplorerHome Madagascar, a local NGO working on STEM education and outreach for kids and youth.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
1 - Tahotra miapanga 2 - Ny ananambo fiz voalohany 3 - Mijoro ao anatin39;ny fahendrena sy ny fahalalana 4 - Ny hena - (Fizarana 2) 5 - Jesosy ilay mpisolovava antsika eo amin39;ny fitsaranaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Hianareo no fahazavana 2 - Mianatra mizara 3 -Solomona 2 4 - Vokatry ny inona ny toetranao 5 - Ny vaovao mahafalin39;ny efitra Masina indrindraΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Tsy tia kely 2 - Fiakaran39;ny tosi-dra 2 3 - Jesosy no modely 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 03 5 - Tonga ny fitsaranaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Ny Teniny no mitarika ny lalanao ho amin39;ny fiainana mandrakizay 2- Iankinan39;ny ainao ny fanapahan-kevitrao 3- Ny anio ihany no anao Fizarana faharoa 4- Famindrana zanak39;anana 5- Andro fanavotanaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Mahatoky an39;i Dada aho 2- - Jus voatango 3- Valisoan39;ny vovela heloka 4- Mr SOLOFO Marolambo ( Manova fiainana ny fihainoana ny AWR) 5- Ny fitoerana Masina any an-danitraΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Miomàna 2 - Isaia toko faha sivy ambiny roapolo 3 - Mahafantatra ny zava-miafina fiz fahatelo 4 - Ny Mpahary sy ny famoronana fiz voalohany 5 - Fahazavana avy ao amin39;ny Fitoerana MasinaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Famirapiratana marina sa sandoka 2 - Mariage Fiz faha efatra 3 - Iza no mpanjakanao 4 - Fahaizana miresaka fiz fahaenina 5 - Entanin39;ny fanantenana, fianarana fanampinyΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Safidinao ny hahatsara na tsia ny fiainanao 2 - Fiadiana @Dinta an-tanimbary 3 - Fahatokiana avy amin39;ny fahazavan-tsaina 4 - Ny hena - ( Fizarana 1) 5 - Ny 2300 AndroΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza mihemotra raha te handroso 2 - Fikaran39;ny tosi-dra 1 3 - Ny fitarihana 02 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 02 5 - I William Miller sy ny BaibolyΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Miainà ampifaliana 2- Faniriana arahana vina 3- Ny anio ihany no anao Fizarana voalohany 4- Fambolena zanak39;anana ambonyB 5- Mihomana amin39;ilay fotoanaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Poteho dieny zao ny fahazaran-dratsy 2- Flan vita amin39;ny Brocolie 3- Ny herin39;ny vavaka 4-Ny asan39;ny AWR + valim-panotanin39;ny mpihaino & famba fitoriana amin39;ny haino aman-jery 5- Teny fikasana ny amin39;ny fiverenanyΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza mandainga, aza miatsaravelatsihy 2 - Isaia toko faha valo ambiny roapolo 3 - Mahafantatra ireo Zava-miafina fiz faharoa 4 - Jesosy manerana ny Soratra Masina, fiz faharoa 5 - Entanin39;ny fanantenanaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Manomeza dia omena 2 - Mariage fiz fahatelo 3 - Aoka ho tsy misy tsiny ianao 4 - Fahaizana mifampiresaka fiz fahadimy 5 - Ireo vavolombelona roa, fianarana fanampinyΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Tsy izay lazaina, fa izay atao 2 - KRISTY SY MPAMINANY SANDOKA 3 - Iza no namako 4 - Nitsangana tamin39;ny maty ireo vavolombelona roaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mahaiza misafidy 2 - Fitsaboana kohaka (toux) 3 - Tena iray 4 - Ny herisetra ny vokany sy ny fiatraikany 01 5 - Novonoina ireo vavolombelona roa an39;ny tenin39;AndriamanitraΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Voka-dratsin39;ny fangatahan39;andro 2- Andriamanitry ny fahasoavana 3- Fampivadiam-boly tsy mety mirindra eo amin39;ny toerana iray 4- Ireo vanim-potoana ara-paminaniana voarakitr39;ireo vavolombelona roaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Manaova ny marina 2- Gateau Sinoa tsy mila lafaoro 3- Fitahiana sandoky ny fahotana 4- Ny asan39;ny AWR sy Tmg + valim-panotanin39;ny mpihaino & famba fitoriana amin39;ny haino aman-jery 5- Ireo Vavolombelona roaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza misalasala @ fanarahana an39;Andriamanitra 2 - Isaia toko faha enina ambiny roapolo 3 - Manajà ny rainao sy ny reninao 4 - Hoy jesosy mankanesa aty Amiko 5 - Finoana, na inon-kidoana na inon-kitrangaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Mahalala izay mety ho anao Andriamanitra 2 - Mariage 01 3 - Ny hamafin39;ny fonareo 4 - Mijoro ho amin39;ny fahamarinana, fianarana fanampinyΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aoka hanana fisainana madio 2 - Tahak39;izay aho nandefitra 3 - Indreto izahay sy ny zaza izay nomenao anay 4 - Ny kintan39;ny marainan39;ny fanavaozana ara-pivavahanaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Aoka hiaina amin39;ny tenin39;Andriamanitra izay zaraina 2- Katlesy vita amin39;ny sosety 3- Ny ankohonan39;i Noa 4 - Mandresy ny haizina ny mazavaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Manantena lanitra vaovao sy tany vaovao 2 - Isaia toko faha dimy ambiny roapolo 3 - Efa nanatona ilay Dokotera mpandidy ny fo tena mahay v ianao ( Ford) 4 - Ravaka sady ravaky ny tokantrano ny vehivavy tsara 5 - Mijoro ho amin39;ny fahamarinanaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Miaramilan39;iza ianao 2 - Andraikitra sy adidy ateraky ny fanambadiana 3 - Voatahy kanefa voahenjika 4 - Mamiratra ao ami39;ny maizina ny mazava, fianarana fanampinyΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Isika tia satria izy efa tia antsika taloha 2 - Fanafodin39;ny tany lany tsiro 3 - Izay nataonareo tamin39;ireo madinika kely ireo 4 - 6 - Nohajambain39;ny andriamanitr39;izao tontolo izao ny sain39;ny tsy minoΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Tena tia antsika Andriamanitra 2 - Vitanao izany 3 - Rehefa mandalo fitsapana 4 - Hafatro 5 - Miasa amin39;ny alalan39;ny fisainan-tsika ny Fanahy MasinaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Halaviro ny ratsy ka manaova soa 2- Manodina letchi ho lasa sirop 3- Ny tanjaky ny fifankatiavana 4- Mamiratra ao amin39;ny maizina ny mazavaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Na ny fahavalo aza avadik39;Andriamanitra hahasoa anao 2 - Isaia toko faha efatra ambiny roapolo 3 - Ny mpianakavin39;ny rainao 4 - Mamiratra ao amin39;ny maizina ny mazavaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Any dia misy mihevitra anao 2 - Sady Zezika no sakafon39;ny Omby 3 - Ho tafara-dalana ve ny roa raha tsy efa nifanaiky 4 - Ianao 5 - Lovam-pitiavanaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Misy fetrany ny zavatra vitan39;ny vola 2- Fisorohana sy fitsaboana ny fitohanana 3- -Famoronana Fizaranafahasivy 4- Ny ivon39;ny zava-drehetra 5- Fahatokiana eo amin39;ny fanenjehanaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Aoka ho mpijery ny lafi-tsarany 2- - Manatratra ny idealy 3- Herezo 4- Ireo olana mitranga matetika ao amin39;ny ankohonana 5- Fiarovana an39;ireo Kristiana tamin39;ny nadaravana an39;i JerosalemaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Katsao 39;lay vatosoa sarobidy eo aminao sy ny hafa 2- Paty sosety 3- Ilay basy kanto indrindra 4- hampody ny fony ray amin39;ny zanaka (fampidirana ) 5- Mpamonjy torotoro foΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ny anjelin I Jehovah 2 - Isaia toko faha telo ambiny roapolo 3 - Inona no hiarovan39;ny zatovo ny lalany tsy ho voaloto 4 - Tenin39;Atra loharanon39;aina fizarana faharoa 5 - Fitiavana sa fitiavantenaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Aza mitsaratsara 2 - Fiverenan39;i Jesosy 3 - Misy tokoa ve Andriamanitra 4 - Fahaizana mifampiresaka fiz fahatelo 5 - Ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra, Fianarana fanampinyΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Asehoy, zarao @ hafa ny maha kristiana anao 2 - Isaia toko faha fito ambiny roapolo 3 - Mahafantra ireo zava-miafin39;ny fiainana 4 - Jesosy manerana ny Soratra Masina 5 - Ireo vavolomelona roaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Tsy hainao ny hatanjaka sy handresy hatramin39;ny farany raha tsy eo Jesosy 2 - Mariage fiz faharoa 3 - Mahasambatra kokoa ny manome 4 - Fahaizana mifampiresaka fiz fahaefatra 5 - Finoana, na inon-kidoana na inon-kitranga, fianarana fanampinyΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Jesosy zanaka39;Andriamanitra irery no mpamafaka 2 - Sady Zezika no sakafon39;ny Omby 3 - Mifaly ao firaisana ao @ Kristy 4 - Diabeta 1(Dr Solofo G) 5 - Ny fankatoavana vokatry ny finoanaΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Ny adala manao anakam-po hoe tsy misy Andriamanitra 2 - Fisoroana ny homamiadan39;ny tsinay 3 - Famoronana 10 4 - Ny rarintsaina sy ny manodidina azy 5 - Azavain39;ny FanahyΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Aza manahy ianareo, matokia an39;Andriamanitr 2- Fitiavan-tena sy fakafizan-tena 3- Andriamanitry ny fahasoavana Fizarana voalohany 4- Fampivadim-boly amin39;ny toerana iray 5- Mampita ny Tenin39;AndriamanitraΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1- Aoka ho androm-pitahiana ny andronao anio 2- Godrogodro vermicel 3- Fiarovana 4- Gervais (Jamba) Fampaherezana 5- Ny tenin39;Andriamanitra irery ihanyΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
1 - Tandremo ny tombatombana mialoha 2 - Ny tenako manontolo 3 - Ilay vohitry ny fanantenana 4 - Miandry ao amin39;ny Sabata fitsaharan39;AndriamanitraΑπό τον Adventist World Radio
  continue reading
 
Loading …

Οδηγός γρήγορης αναφοράς