Truth δημόσια
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
ΣχPЯΞՏՏí❤ղíST S∪PΔ ω☯mβ-爪Δղ Author օƒ DIҒҒΣRΣΠT © ɑʍɑՀօղ LҽՏⓑíΔղ ℬӀΔ©₭ Ⓢ℧Ⓝ ☥ 528-Ⓖ卄Հ LOVE YOUrself & Be FREE #FreeOlogy FЯΞΞDФM ƒíցհԵ-íղ 4 Ⓛⓞⓥⓔ & Ⓣⓡⓤⓣⓗ freelaylay.com freelaylay @ Youtube Twitter Soundcloud Wordpress & Facebook...
 
Παρουσιάζονται από τον ευαγγελιστή Ματθαίο όλα τα γεγονότα εκείνα που εξιστορούν την ζωή , τη διδασκαλία , το πάθος , το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο αναγνώστης μπορεί καθαρά να διακρίνει το μεγαλείο της ακεραιότητας , του θάρρους και της αυταπάρνησης του Κυρίου. Δεν δίστασε Ο Ιησούς Χριστός να επικρίνει και να κηρύξει ενάντια στην διδασκαλία των Φαρισαίων , αποκαλύπτοντας έτσι τα έργα τους και φανερώνοντας την αλήθεια. All those events that relate to us Jesus Christ’s life , ...
 
Loading …
show series
 
Διαδίδοντας την Αλήθεια-14“ Χαίρομαι, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά Σου ”.Ψαλμός 40:8Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη , 11/05/2014.Χριστιανική Κοινωνία Λευκωσίας.Στην Κυπριακή διάλεκτο!
 
“Τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών; και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη; ”.Ησαΐας 53.Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη , 26/07/2009.Χριστιανική Κοινωνία Λευκωσίας.Στην Κυπριακή διάλεκτο!Διάρκεια: 28:13. “Who has believed our report? And to whom has the arm of the LORD been revealed?”. Isaiah 53.By John Photiades, 26/07/2009.Nicosia C…
 
“καὶ ἔθεσεν ἐπ᾿ αὐτήν τὰς χεῖρας· καὶ παρευθὺς ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν”Λουκάς 13:13Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη , 04/06/2000Χριστιανική Κοινωνία ΛευκωσίαςΣτην Κυπριακή διάλεκτο!Διάρκεια: 43:57 “Then he put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God”Luke 13:12By John Photiades, 04/06/2000Nicosia Christian F…
 
“ … και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντέλειας του αιώνος. Αμήν” Ματθαίος 28:20Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη , 02/05/1999Χριστιανική Κοινωνία ΛευκωσίαςΣτην Κυπριακή διάλεκτο!Διάρκεια: 39:31 “…and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen” Matthew 28:20By John Photiades, 02/05/1999Nicosia Christi…
 
“ Άξιον είναι το Αρνίον το εσφαγμένον να λάβη την δύναμιν και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν” Αποκάλυψη 5:12Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη , 02/11/2014Χριστιανική Κοινωνία ΛευκωσίαςΣτην Κυπριακή διάλεκτο!Διάρκεια: 35:37 “Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, …
 
“ διά του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού” Εφεσίους 1:7Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη , 22/02/1995Χριστιανική Κοινωνία ΛευκωσίαςΣτην Κυπριακή διάλεκτο!Διάρκεια: 37:00 “In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the ri…
 
“ Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.” Ιωάννης, 3:16Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη , 22/01/2006.Χριστιανική Κοινωνία Λευκωσίας.Στην Κυπριακή διάλεκτο!Διάρκεια: 32:12 “For God so loved the world, that he gave his only-begotten S…
 
“ Και ιδού, εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ' υμάς· σεις δε καθήσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους.” Λουκάς 24:49Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη , 07/06/2009Χριστιανική Κοινωνία ΛευκωσίαςΣτην Κυπριακή διάλεκτο!Διάρκεια: 37:32 “And I shall send upon you The Promise of my Father; but you stay in the city …
 
“ Οταν ειπω προς τον δικαιον οτι θελει εξαπαντος ζησει, και αυτος θαρρων εις την δικαιοσυνην αυτου πραξη αδικιαν, απασα η δικαιοσυνη αυτου δεν θελει μνημονευθη· και εν τη αδικια αυτου την οποιαν επραξεν, εν αυτη θελει αποθανει. ” Ιεζεκιήλ 33:13Μήνυμα Αλήθειας από τον Ιωάννη Φωτιάδη , 27/08/2006.Χριστιανική Κοινωνία ΛευκωσίαςΣτην Κυπριακή διάλεκτο!“…
 
““Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life””.Johns 4:13.By John Photiades, 18/03/2012.In Greek…Nicosia Christian Fellowship.«Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα ξαναδιψάσει. Όποιος, …
 
“Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap”Galatians 6:7By John Photiades, 20/02/2011Nicosia Christian Fellowship“Μη πλανάσθε, ο Θεός δεν εμπαίζεται· επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει·” Προς Γαλάτας 6:7Ιωάννης Φωτιάδης, 20/02/2011. Χριστιανική Κοινωνία Λευκωσίας…
 
“Christ in us” Ephesians 3:17. A short sermon by John Photiades, pastor at the Christian Fellowship in Nicosia, Cyprus.In Greek…«Ο Χριστός μέσα μας» - Εφεσίους 3:17. Ο Λόγος του θεού με απλότητα από τον Ιωάννη Φωτιάδη, ποιμένα στη “Χριστιανική Κοινωνία”, Λευκωσία, Κύπρος. Στην Κυπριακή διάλεκτο!
 
“Come to Me” - Matthew 11:28A sermon by John Photiades, pastor at the Christian Fellowship in Nicosia, Cyprus.Simple and out of the heart. In Greek…«Ελάτε σε Μένα» - Ματθαίος 11:28Ο Λόγος του θεού με απλότητα από τον Ιωάννη Φωτιάδη, ποιμένα στη “Χριστιανική Κοινωνία”, Λευκωσία, Κύπρος. Στην Κυπριακή διάλεκτο!…
 
The content of these podcasts would be mostly in Greek but I felt I should begin with a beautiful hymn performed by my dear friend Elias Karseras. A casual recording in our living room with a domestic cassette recorder, in 1988.Elias is now in Heaven with his Lord and Savior. Το περιεχόμενο σε αυτή τη σειρά θα είναι κυρίως στα Ελληνικά. Ήθελα όμως …
 
I'm so so gay & whatMy eyes twist & avert at the sight of beauty -full figured a Sis-Star & Fellow Queen Big breasts & a voluptuous backside is my preference but not my focusBecause I got my wifey & goddess besides me -don't mean my mind & eyes don't work-in over timeI'm just keeping it real -as I'm honest & upfront-when expose-in illumiNazi plots …
 
One Of Many...Look I'm Not the Most Prolific of Poets -& EYE Don't Deliver-in an Over the Top Performance Style -but Like the Many Voices that came Be-For Me -& Shall Come Again -After Me -EYE also Got Some-Thing to Convey-in Words -as EYE Create-in Letters -Sound & Idioms -to Penetrate-in YOUr Mind -as EYE Stand-In Hear & Recite-In Line After Sent…
 
Half – BreedBeing a mixed race female in Britain, “you red mixed race, white-washed coconut, go black home”Nothing’s new, I’ve heard it all before like in the 1970’s, racism’s still at the forefront of controversy Ethnic cleansing to religious defending, I’m just trying to blend inHalf white, but my post-traumatic senses show me how the black man f…
 
Uni-Verse-All ONE of Many Look I'm not the most prolific of Poets & EYE don't deliver-in a Performance style, but like the many Voices that came before & shall come again after Me -EYE also have something to Convey-in Words -as EYE create-in Letters -Sound & Idioms -to Penetrate-in YOUr Mind -as EYE stand Hear & recite -line after sentence -when I'…
 
Modest IntuitionWell I can’t chat and I can’t rapBut that don’t mean I'm gonna stand here and chat crapAnd I know your thinking this sounds wack, as I feel the crowd and work my nervesWell linguistically it’s a play on words as I flip the scriptManipulating matter and if your mind don’t matterGod’s body of Christ is golden brown, such a true and re…
 
Land of the liedYou fabricated the situation that you hatedWhile wasting time on issues debatedWell I’m the Instigator who sooner or laterMeets you the player haterA sign post in the land of the lied and lostSoul destroyed and ripped offA canvass of bent truths and 9-5, a struggle to surviveOf big brothers eye of deceptionI make no exceptions; I’m …
 
Loading …

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Google login Twitter login Classic login